Τρίτη, Ιουλίου 26, 2016

Τό δόγμα τοῦ Μηχανικοῦ

Ἡ στρατιωτικὴ τέχνη μπορεῖ νὰ διδάξει τους ἀνθρώπους νὰ μὴν κάνουν την περίοδο της εἰρήνης χειρότερη ἀπὸ τον πόλεμο.

Στὸ μαγευτικὸ Ναύπλιο βρίσκεται το ΚΕΜΧ (Κέντρο Ἐκπαίδευσης Μηχανικοῦ). Ἐκεῖ οἱ νεοσύλλεκτοι ἐκπαιδεύονται εἴτε ὡς σκαπανεῖς εἴτε ὡς ὁδηγοί. Οἱ ὁδηγοὶ εἶναι γνωστὸ τὶ κάνουν. Οἱ σκαπανεῖς ἀσχολοῦνται μὲ τὴν θέση καὶ ἄρση κωλυμάτων. Δηλαδή, ὅπου το ἡμέτερο στράτευμα ἔχει πρόβλημα πρόσβασης σὲ περιοχὴ (γκρεμισμένη γέφυρα, ναρκοπέδιο, φράκτης μὲ συρματόπλεγμα κ.ά.) το Ὅπλο τοῦ Μηχανικοῦ ἀναλαμβάνει νὰ ἀνοίξει δρόμο. Ὅπου το ἀντίπαλο στράτευμα μπορεῖ νὰ βρεῖ δίοδο γιὰ νὰ περάσει, το ἡμέτερο Μηχανικὸ ἀναλαμβάνει νὰ
δημιουργήσει ἐμπόδιο (να γκρεμίσει γέφυρα, νὰ «στρώσει» ναρκοπέδιο, νὰ φτιάξει φράχτη κ.λπ.).

Ἄν ὁ νεοσύλλεκτος σκαπανεὺς προσέξει στὰ μαθήματα τῆς βασικῆς ἐκπαίδευσής του, μπορεῖ νὰ ἀκούσει το δόγμα τοῦ Μηχανικοῦ σὲ μία φράση: «Ὁ καλύτερος τρόπος ἐξουδετέρωσης ἑνὸς ναρκοπεδίου εἶναι ἡ παράκαμψὶς του». Αὐτό, ἂν το ἀφήσεις νὰ λειτουργήσει στὴ συνείδησὴ σου, μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει στρατηγικὰ τον πολιτικὸ βίο σου - ἐκτὸς ἀπὸ τον στρατιωτικό. Ἄν θεωρεῖς ὅτι κάπου ὑπάρχει κακοτοπιά, ἁπλῶς δὲν πᾶς ἀπὸ ἐκεῖ, βρίσκεις ἄλλον δρόμο. Δὲν προβαίνεις σὲ ἄσκοπες θυσίες γιὰ νὰ λύσεις ἕνα πρόβλημα ποῦ ὄχι μόνο δὲν ὑποχρεοῦσαι νὰ ἀντιμετωπίσεις, ἀλλὰ θὰ ὠφεληθεὶς ἂν το παρακάμψεις.

Ἐκ τούτου περαίνεται ὅτι οὔτε ὁ γίγας βουλευτὴς του SYRIZA Νικόλαος Γεωργίου Θηβαῖος οὔτε οἱ θαυμαστὲς του ἔχουν σχέση μὲ τη σοφία του Ὅπλου του Μηχανικοῦ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ κ. Θηβαῖος δήλωσε σὲ ραδιόφωνο το ἑξῆς ἀμίμητο: «Ἕνα πρᾶγμα ποὺ μᾶς ἔλεγε ὁ κόσμος καὶ τὸν Γενάρη καὶ τον Σεπτέμβρη: "Δὲν μᾶς νοιάζει ἂν θὰ κόψετε ἕνα πενηντάρι ἀπὸ τὶς συντάξεις καὶ ἀπὸ τους μισθούς. Μας νοιάζει νὰ σταματήσει αὐτὸ το αἶσχος ποῦ ζοῦμε μέσα ἀπὸ την τηλεόραση". Ἦταν πολὺς αὐτὸς ὁ κόσμος ποὺ τὸ ἔλεγε καὶ τὸ ἔδειξε μὲ τὴν ψῆφο του».
Ὅλοι τοῦτοι ποὺ (ὑποτίθεται ὅτι) δηλώνουν στὸν κ. Θηβαῖο πὼς θυσιάζουν πενηντάρικα, ἀρκεῖ «νὰ σταματήσει αὐτὸ το αἶσχος» ποὺ ζοῦν «μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση», θὰ μποροῦσαν ἁπλῶς νὰ μὴ βλέπουν τηλεόραση καὶ νὰ κρατήσουν τὰ πενηντάρικὰ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: