Τρίτη, Ιουνίου 24, 2014

Θα γίνει της Αλώσεως...

Τι συμβαίνει κάθε φορά που οι Δυτικοί πλιατσικολογούν ελληνικούς τόπους; Το ίδιο σενάριο με διαφορετικό ντεκόρ...

 Το 1204 ήρθαν οι σταυροφόροι (οι πρόγονοι της τρόικας) για να «μεταρρυθμίσουν» τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έγιναν τα ακόλουθα: «Το θέαμα όπερ παρίστανον τα περίχωρα του Βυζαντίου κατά τας αποφράδας εκείνας ημέρας δεν ήτο ολιγώτερον οικτρόν των σκηνών όσαι εντός των τειχών αυτού διεδραματίζοντο. Χιλιάδες φυγάδων εκάλυπτον όλας τας πέριξ της πόλεως οδούς, απέλπιδες, γυμνοί και ουδέν ήττον μακαρίζοντες εαυτούς οσάκις έβλεπον ότι ηδυνήθησαν να σώσωσι τουλάχιστον την ζωήν των και την ζωήν και την τιμήν των γυναικών και των τέκνων αυτών. Συγκλητικοί, πατρίκιοι, συγγενείς βασιλέων, μέχρι της χθες οικούντες εις δωμάτια πολυτελή και βρίθοντα πάντων των αγαθών του τελειοτάτου τότε πολιτισμού, περιεφέροντο τήδε κακείσε ζητούντες να
εύρωσιν ευτελέστατον τι άσυλον. [...] Εν γένει έπαθον μάλιστα τα πάνδεινα αι ανώτεραι της κοινωνίας τάξεις∙ διότι ο όχλος ου μόνον δεν είχε πολλά να απολέση αλλά μετ’ ου πολύ συμμαχήσας μετά των λωποδυτών ηύξησε τας αφορμάς της δημοσίας συμφοράς, ληστεύων και υβρίζων εκείνους ενώπιον έκλινεν άλλοτε περίφοβος την κεφαλήν, επιχαίρων επί τοις δυστυχήμασιν αυτών και ελέγχων αυτούς ως πρωταιτίους της καταστροφής. Βεβαίως τούτο ήτο μέχρι τινός αληθές».

Οιωνός 

Τα παραπάνω είναι απόσπασμα από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Μπορείτε να τα διαβάσετε στον πέμπτο τόμο του έργου, στο κεφάλαιο «Παντοειδείς ανοσιουργίαι των Σταυροφόρων μετά την Άλωσιν» (σελ. 567). Αν ανήκετε στην κάστα της άρχουσας τάξης της χώρας δεν αρκεί η ανάγνωση. Απαιτείται αποστήθιση, μελέτη και διασταύρωσή τους με όλα τα συναφή ιστορικά κείμενα, τα οποία αναφέρονται στην περίοδο της κατάλυσης της βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους Δυτικούς. Εκεί θα μπορέσετε, δίχως τη βοήθεια αστρολόγων, μελλοντολόγων και λοιπών οιωνοσκόπων να δείτε το μέλλον που έρχεται κατά πάνω σας. Οι αντιστοιχίες των συμβάντων και των συμπεριφορών (των πλιατσικολόγων δυτικών και του απελπισμένου λαού) μπορούν να διδάξουν κάθε άνθρωπο που έχει ανοιχτά αυτιά και μάτια όσα πρέπει να γνωρίζει για να αποφύγει τη μοίρα του ξεπεσμένου αριστοκράτη και του νεόπτωχου επαίτη, που μεγάλωσε στις πορφύρες και τα πούπουλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και οι εκδηλώσεις των γεγονότων γίνονται με άλλες μεθόδους, αλλά η ουσία της ανθρώπινης ψυχής είναι απαράλλαχτη. Προσοχή, λοιπόν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: