Παρασκευή, Αυγούστου 04, 2017

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ

Πολύτιμο δίδαγμα ζωής: Μπορεί στη ζωή σου να μην γίνεις κάτι αξιοσημείωτο αλλά να καταφέρεις τα πάντα.

Σαν σήμερα το 1936 υπεγράφη ένα βαρύ συμβόλαιο με την Ιστορία. Στα συμβαλλόμενα μέρη περιλαμβάνονταν ο Εθνικός Κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς και η Ελλάδα. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου τίμησε το έθνος, τον λαό και την πατρίδα διότι -πάνω και πριν απ' όλα- προσέφερε νόημα ζωής και αγώνα. Αντί λοιπών σχολίων ακολουθεί απόσπασμα από ομιλία του Μεταξά προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, που έγινε στις 10/10/1936 (Ι. Μεταξά «Λόγοι και Σκέψεις», τόμος 1, σελ. 70): «Ζητώ από σας Νέοι και Νέες της Ελλάδος ν' αλλάξετε νοοτροπίαν. Ας είπη ο καθένας από σας και η καθεμιά από μέσα σας: 'Δεν θα συλλογισθώ τι θα γίνω'. Ας μη σκεφθή: 'Εργάζομαι, σπουδάζω, τι θα γίνω;' Αλλά ας μεταβάλη την ερώτησιν και αντί να ερωτήση ο καθείς τον εαυτόν του τι θα γίνη, ας ερωτήση τον εαυτόν του τι θα κάμη. Αντί να ερωτήση τον εαυτόν του πού θα φθάση ως άτομον, ας ερωτήση τι θα δημιουργήση ως άτομον. [...] Τους κόπους σας, τας θυσίας και τας προσπαθείας, να μην τας κάμνετε διά να φθάσετε μίαν θέσιν, ή ένα αξίωμα οιονδήποτε. Να μη ζητήσετε να μάθετε τι θα γίνετε. Τι θα κάνετε εις την ζωήν σας, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το πρόβλημάς σας. Αλλά τι θα κάνετε, τι θα δημιουργήσετε εις την ζωήν σας, έστω και χωρίς να γίνετε τίποτε. Τι θα κάμετε; Η αρχαιότης μάς έδωκε ένα μεγάλο σύμβολο της τοιαύτης ανθρωπίνης ενεργείας και της τοιαύτης ανθρωπίνης νοοτροπίας: Τον Ηρακλή! Ήτο υιός βασιλέως και δεν έγινε ποτέ βασιλεύς. Ήτο παιδί Θεού και επέρασε την ζωήν του σκλάβος. Η Ήρα, η κοινωνία δηλαδή με τας αρετάς και τας κακίας της, τον έκαμε δούλον πότε του ενός και πότε του άλλου. Δεν έγινε τίποτε από απόψεως αξιωμάτων. Από της απόψεως ταύτης ήταν μηδέν. Αλλά τι έκαμε! Τι ήσαν οι άθλοι του; Ήσαν τα μεγαλύτερα ηρωικά κατορθώματα από απόψεως αγάπης της κοινωνίας και κοινωνικής δικαιοσύνης!»
Τα έργα του Μεταξά αποδεικνύουν ότι δίχως 4η Αυγούστου δεν θα ξημέρωνε ποτέ η 28η Οκτωβρίου.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: