Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 23, 2019

Τό κωδικοποιημένο μήνυμα τοῦ Πάπα


Κάτι που ἐκ πρώτης ὄψεως δείχνει σὰν φιλοφρόνηση μπορεῖ καὶ νὰ εἶναι θανάσιμη ἀπειλή.


Λένε ὅτι ὁ Πάπας έκανε στὸν Τσίπρα μία γραπτὴ αφιέρωση: μερικοὺς στίχους τοῦ Βιργιλίου ἀπὸ τὴν «Αἰνειάδα» (ρωμαϊκή ἀπόπειρα μίμησης τῆς Ὁδύσσειας). Ὁ Αἰνείας πολέμησε στὸν Τρωικὸ Πόλεμο στὸ πλευρὸ τῶν Τρώων. Μόλις νίκησαν οἱ Ἕλληνες, ὁ Αἰνείας ἔφυγε ἀπὸ τὴν Τροία καὶ οἱ ἀπόγονοί του ἵδρυσαν τὴ Ῥώμη.

Ὁ Πάπας λοιπὸν αφιέρωσε στὸν Τσίπρα αὐτὸ που εἶπε ὁ Αἰνείας στοὺς συντρόφους του ὅταν μία καταιγίδα τοὺς υποχρέωσε νά αποβιβαστοὺν σὲ μία ἀκτὴ τῆς Καρχηδόνας: «Durate, etvosmet rebusservate secundis»(«Ἐγκαρτερεῖτε καὶ κοιτάτε ἐμπρὸς: καλύτερες μᾶς περιμένουν μέρες»).

Μερικοὶ υποψιασμένοι μὲ τὴν Ἱστορία μπορεὶ καὶ νᾷ θεωρήσουν τὴν αφιέρωση ὡς ἔμμεσο μήνυμα για τὴν τελικὴ νίκη ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων. Αξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι μία ἀπὸ τὶς ρίζες τοῦ δυτικοῦ ανθελληνισμοῦ βρίσκεται στὸ ὅτι οἱ «ἀπόγονοι» τῶν
Τρώων πρέπει νά πάρουν ρεβὰνς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.

Στό βιβλίο τῆς Ann Shearer «Ἀθηνᾶ. Συμβολισμὸς τῆς Θεὰς στὴν Πορεία τῶν Αἰώνων»(Ἀθήνα 2000, ἐκδ. Ἰάμβλιχος, σελ.202) ἀναφέρεται ὅτι «Οἱ Ῥωμαῖοι μὲ τὴ σειρά τους, φυσικά, καὶ μέσῳ τοῦ Αἰνεία κατάγονταν ἀπὸ τὴν Τροία. Ἑπομένως, ἂν ἔπρεπε νά υποστηρίξουν κάποιους, αὐτοὶ δεν θα ήταν οἱ Ἕλληνες. Οὐσιαστικά, πολλοὶ πίστευαν ὅτι οἱ Τοῦρκοι κατάγονταν καὶ ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς Τρῶες. Ἑπομένως, ὅταν κατέλαβαν τὴν Ἑλλάδα, τὸ θεώρησαν δίκαιη εκδίκηση για τὴν ἀρχαία ἧττα τους».

Ἐπίσης, στὸ βιβλίο ποὺ συνυπογράφουν οἱ Θ. Βερέμης καὶ Γ. Κολιόπουλος «Ἐλλὰς. Ἡ σύγχρονη συνέχεια. Ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι σήμερα» (Ἀθήνα 2006, ἐκδ. Καστανιώτη, σελ.43) διαβάζουμε: «Στὴ μεσαιωνικὴ Δύση ἦταν έκδηλες οἱ συμπάθειες για τοὺς Τρῶες τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου -ἐξαιτίας τῶν μύθων ποὺ καλλιεργοῦσαν πολλοὶ λαοὶ καὶ ποὺ ήθελαν τοὺς Τρῶες προγόνους τους-, περίσσευε δὲ ἡ ἀντιπάθεια ἐναντίον τῶν νικητῶν Ἑλλήνων.

Ἡ ταύτιση τῶν Τρώων, τῶν Τεύκρων, ὅπως τοὺς ὀνομάζει ὁ Βιργίλιος (Τeucri), μὲ τοὺς Τούρκους (Turcae στὰ λατινικά,Turchi στὰ ἰταλικὰ ) ἦταν σχεδὸν ἀναπόφευκτη, ἡ δὲ Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης θεωρήθηκε έργο θείας δίκης για τὴν ἅλωση τῆς Τροίας. Σὲ δυτικὸ χρονικὸ τῆς ἐποχῆς ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητὴς ἀναφέρεται ὡς “πρίγκιπας τῶν Τρώων”».

Ἐνδιαφέροντα ὅλα τούτα…

Δεν υπάρχουν σχόλια: