Τρίτη, Δεκεμβρίου 05, 2006

Η λίστα των 100 για το Μουνιόθ Καπέλο!

Άντε βρε, καλοφάγωτα! Ιδού τα εκατό ονόματα των (περίπου) 100 τυχερών που κέρδισαν σήμερον στις 5/12/2006 από ένα Μουνιόθ Καπέλο. Να σημειώσουμε ότι η πίεση χρόνου είναι πιο σκληρή κι από τα μαρκαρίσματα της Σκουάντρα Ατζούρα. Γι' αυτό παραθέτουμε τα ονόματα ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ! Όπως μας τα στείλατε. Αν διαπιστώσετε ότι το όνομά σας αναφέρεται 2 ή 3 φορές, θα λάβετε αντιστοίχως 2 ή 3 cd.
Παραλαβές, από Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2006. Thanks.

1. ΠAYΛOΠOYΛOΣ ΣΠYΡOΣ
2. ΓIANNAKA EΛEYΘEΡIA
3. MAPIOΣ ΣTAYPOY
4. XOBOΛOΣ ΠEPIKΛHΣ
5. BAΓΓEΛHΣ ΣAKEΛΛAPIOY
6. ΔHMHTPHΣ ANTΩNIAΔHΣ.
7. ΣΠYPOΣ ΓEΩPΓAKHΣ
8. XATZHΓEΩPΓIOY BAΓΓEΛHΣ
9. TΣAPMΠOΠOYΛOΣ ΣΠYPOΣ
10. PEKOYNAΣ ΠANAΓIΩTHΣ
11. TATΣIPAMOΣ ΓIANNHΣ
12. ΓKEΛHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
13. APTEMIOΣ MΠAPΔOYTΣOΣ
14. ΔHMHTPHΣ ΣΩTHPOΠOYΛOΣ
15. ΔIONYΣHΣ AΠOΣTOΛATOΣ
16. BAΣIΛHΣ HΛIAΔHΣ
17. ΠOYΛHΣ NIKOΛAOΣ
18. ΓIANNHΣ MAΘIOΠOYΛOΣ
19. ΔHMHTΡHΣ ΣKOYΛIKAΡITHΣ
20. PEMOYNΔOY KAITH
21. EΦH ΠAΠAKΩNΣTANTINOY
22. ΘEOΦANHΣ MΠOYZOΠOYΛOΣ
23. ΣTAYPOΣ ΔPOΣOΣ
24. KΩΣTAΣ BΛAXOΣ
25. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΛEΩNIΔAΣ
26. ΨAΛΛAΣ KΩΣTAΣ
27. MΠAPKAΣ ΓIΩPΓOΣ
28. ΘEOΔΩPAKHΣ IΩANNHΣ
29. ANΔPEAΣ ΠEPAKHΣ
30. ΣTEΦANOΣ MEPTΣIEKA
31. ΠONHPOΣ ΓEΩPΓIOΣ
32. TAΣIOΠOYΛOΣ AΘANAΣIOΣ
33. Δ. ZIAKKAΣ
34. ΠAΠAΔHMHTΡOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
35. NIKOΣ ZENEMΠIΣHΣ
36. TAΣOΣ MΠAPMΠAPHΣ
37. ΓIANNHΣ KOYΛOYPHΣ
38. BAΣIΛHΣ MAΛAMOΣ
39. ANTΩNIOΣ XPIΣTOYΛAKHΣ
40. MAPOYΛAKOΣ KΩΣTAΣ
41. MΠAKAΛOYΔHΣ ΔHMHTPHΣ
42. TZEPETAΣ KΩΣTAΣ
43. ΓIANNHΣ MHTPAKAΣ
44. ΣTAMATATOΣ ΓEPAΣIMOΣ
45. Δ ΣKOYΛIKAΡITHΣ
46. ΠANAΓIΩTHΣ MOPΦOΠOYΛOΣ
47. BΛAXOΣ ΦΩTHΣ
48. ΦΩTOΠOYΛOΣ NIKOΛAOΣ
49. ΛAMΠPOYΣHΣ HΛIAΣ
50. EYTYXIOΣ KOXYΛAΣ
51. XPHΣTOΣ ΠANTIΔOΣ
52. ΠOYΛHΣ NIKOΛAOΣ
53. ΡEBINΘHΣ HΡAKΛHΣ
54. KOYΣTAΣ KΩN
55. ΦIΣNIK ΣAKTHΣ
56. MΠEKPHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
57. BΛAXOΣ IΩANNHΣ
58. KOYTOYΡΛOY KATEΡINA
59. ΦΩTHΣ XPONOΠOYΛOΣ
60. MΠIΣΔAKHΣ AΠOΣTOΛOΣ
61. MAPIA ZOYKOY
62. KΩNΣTANTINOΣ KONTOΓIANNHΣ
63. BAΓΓEΛHΣ KYPANNAΣ
64. KΩΣTAΣ ΠIΣTOΦIΔHΣ
65. ΔHMHTPHΣ MΠENTOΣ
66. ZAXAPOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
67. NTAKOΣ ANAΣTAΣIOΣ
68. ΓKIKAΣ XAPHΣ
69. AΘANAΣIOΣ ZAXAPIAΣ .
70. KATΣAΪΔΩNHΣ BAΣIΛHΣ
71. ΣTAYΡIΔHΣ ΣTAYΡOΣ
72. ΔPAΓOYNHΣ NIKOΣ
73. MAPKAKHΣ ΓPHΓOPHΣ
74. KΩΣTAΣ ΠANOΓIΩPΓOΣ
75. ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
76. MAYPAKAKHΣ IΩANNHΣ
77. BAΣIΛHΣ KOΛOBOΣ
78. BOYPOΠOYΛOΣ BAΓΓEΛHΣ
79. KAΣIMHΣ ΘEOΦANHΣ
80. ΔPAΓOYNHΣ NIKOΣ
81. MAPKAKHΣ ΓPHΓOPHΣ
82. ΠETPAKOΠOYΛOΣ MAΞ.
83. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ HΛIAΣ
84. ΛENTZIOY ΔHMHTPA
85. AΠOΣTOΛHΣ ΠAPΣΩTAKHΣ
86. ΣTEΦANATOΣ KΩΣTAΣ
87. TΣOYKATOΣ TPIANTAΦYΛΛOΣ
88. MEΞHΣ ΘANAΣHΣ
89. TAMΠAKHΣ IΩANNHΣ
90. TAPKAZIKHΣ IΩNNHΣ
91. ΠAΛABΡATZHΣ ΦΩTHΣ
92. ΠAΠAΔHMHTΡOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
93. ANΔPIANOΠOYΛOY ANNITA
94. ΠOΠΩTONAΣIOΣ ΓIΩΡΓOΣ
95. NTZOYPAΣ NIKOΣ
96. ΛEIBIΔIΩTHΣ ΠETPOΣ
97. TZOΛΛAΣ ΣTEΦANOΣ
98. TΣIKPIKAΣ HΛIAΣ
99. TZANIΔHΣ NIKOΣ
100. ΓIΩPΓOΣ KYPIAKOΓΓONAΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: