Τρίτη, Φεβρουαρίου 16, 2016

Δημοσθένης Κούκουνας: «Ἡ κυβέρνηση Τσίπρα λέει ψέματα για τὸ κατοχικὸ δάνειο»

Ὁ Δημοσθένης Κούκουνας εἶναι δημοσιογράφος καὶ ἱστορικὸς καὶ ἔχει ἐπικεντρώσει το ἐρευνητικὸ ἐνδιαφέρον του στὸν φωτισμὸ τῆς σκοτεινῆς περιόδου της Κατοχῆς. Οἱ ἐκτελέσεις, οἱ λεηλασίες, ἡ καταστροφὴ τῶν ὑποδομῶν μας ἀπὸ τον γερμανικὸ στρατό, οἱ δωσίλογοι καὶ ὅσοι θησαύρισαν την ἐποχὴ που οἱ Ἕλληνες πέθαιναν ἀπὸ την πείνα, ἀλλὰ καὶ οἱ βιογραφίες προσώπων που διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στὴν ἐποχὴ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν περιγραφεῖ μὲ εὐθυκρισία, ἀντικειμενικότητα καὶ χάρη ἀπὸ την πένα του διαπρεποῦς συγγραφέα.
Οἱ συγγραφικὲς ἐπιδόσεις του σὲ αὐτὸν τον τομέα δὲν εἶναι μόνο ἐντυπωσιακὲς ἀλλὰ καὶ εθνοφελείς. Εἰδικὰ ἐκεῖνες ποῦ ἀφοροῦν τὶς ὀφειλὲς των Γερμανῶν πρὸς την Ἑλλάδα καὶ το «ξεχασμένο» ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις μας κατοχικὸ δάνειο. Ὁ κ. Κούκουνας κυκλοφόρησε πρόσφατα ἕνα σημαντικότατο βιβλίο γιὰ το ἐν λόγω ζήτημα. Τιτλοφορεῖται «Κατοχικὸ δάνειο - Ἡ ὅλη ἀλήθεια γιὰ το γερμανικὸ χρέος» (ἐκδόσειςHistoria). Ἡ συνέντευξη ποῦ ἀκολουθεῖ καὶ ὅσα ἀποκαλύπτονται ἀπὸ τον κ. Κούκουνα ἀξίζει νὰ προσεχθοὺν ἀπὸ ὅλους μας.

Μὲ την εὐκαιρία ποῦ κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο βιβλίο σας, ποῦ ἔχει τον τίτλο «Κατοχικὸ δάνειο - Ἡ ὅλη ἀλήθεια γιὰ το γερμανικὸ χρέος», ἐπανέρχεται πάλι στὴ συζήτηση ἡ γερμανικὴ ὀφειλὴ ποῦ ἔρχεται ἀπὸ τα χρόνια της Κατοχῆς. Πραγματικὰ πιστεύετε ὅτι θὰ μποροῦσαν ποτὲ οἱ Γερμανοὶ νὰ μας την ἐξοφλήσουν;

Τέτοιου εἴδους θέματα στὴ διεθνὴ πρακτικὴ δὲν κλείνουν ποτέ, παρὰ μόνο μὲ την ἀποκατάσταση του δικαίου. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση το ἀδιαμφισβήτητο δίκαιο ἀνήκει στὴ χώρα μας καὶ εἶναι θέμα χρόνου πότε ἐπιτέλους θὰ τακτοποιηθεῖ. Βέβαια, δὲν εἶναι πλέον τόσο ἁπλό, εἰδικὰ ἀφότου ἡ χώρα μας πέρασε ὑπὸ τον
ἀσφυκτικὸ κλοιὸ των Μνημονίων, ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται ὁ συμψηφισμὸς ἐθνικῶν ἀπαιτήσεων. Μὲ δεδομένο ὅτι κατὰ το διεθνὲς δίκαιο ἡ νομικὴ ἰσχὺς της ἀρχικῆς συμφωνίας περὶ κατοχικοῦ δανείου, που ἀνάγεται στὸ 1942, δὲν παραγράφεται ποτέ, το ζήτημα εἶναι ποῖα διεθνὴ ὄργανα θὰ ἐπιβάλουν την ἐφαρμογὴ της, ἀφ' ἧς στιγμῆς το γερμανικὸ κράτος ἐπιδεικνύει αὐτὴ την ἐπονείδιστη στάση του κακοπληρωτὴ καὶ ταυτόχρονα ἡ ψευδώνυμη ἀριστερὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση κλείνει τα μάτια καὶ κουκουλώνει το γερμανικὸ χρέος, χωρὶς οὔτε κἂν τα προσχήματα νὰ τηρεῖ. Εἶναι ἐξαιρετικὰ θλιβερὸ αὐτό, διότι ἐπιτρέπει πλέον νὰ γίνονται σκέψεις ὅτι στὸ θέμα του κατοχικοῦ δανείου ἡ κυβέρνηση Τσίπρα δὲν εἶναι εἰλικρινὴς ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ὑπαινίσσεστε δηλαδὴ ὅτι ὑπάρχει κάτι σὰν συμπαιγνία γιὰ νὰ μὴ φτάσει ποτὲ αὐτὸ το ζήτημα στὴν ἐπίλυση του;

Ἀκριβῶς ἔτσι. Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἔχει ὁποιαδήποτε ἄποψη γιὰ το πόσο κακοπροαίρετοι ἤ ἐπιπόλαιοι εἶναι οἱ κορυφαῖοι ὑπουργοὶ που ξεχνοῦν νὰ δηλώσουν μερικὰ ἑκατομμύρια, που μπερδεύονται στὴν καταμέτρηση των ἀκινήτων τους, ποῦ διορίζουν τους πεινασμένους συγγενεῖς τους κ.ο.κ. Οὔτε ἐνδιαφέρει το ἂν ἡ «πρώτη φορὰ Ἀριστερὰ» ἀπογοητεύει τον ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ἰδιαίτερα μάλιστα το ἀριστερῆς καταγωγῆς τμῆμα του. Το σημαντικὸ εἶναι που αὐτὴ ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀναγάγει την καθημερινὴ ἐξαπάτηση του ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ ἐπιστήμη καὶ δὲν ὀρρωδεῖ πρὸ οὐδενός. Στὸ πλαίσιο αὐτό, το θέμα του κατοχικοῦ δανείου εἶναι μία πρόχειρη σημαία, που ἀνασύρεται μόνον ὅταν ὑπάρχουν προπαγανδιστικὲς ἀνάγκες καὶ πάντως οὐδέποτε κάποιος κυβερνητικὸς παράγοντας ἀσχολεῖται μὲ αὐτὸ στὰ σοβαρὰ.

Βέβαια, μὲ τα ἐπικείμενα στὶς ἑπόμενες ἡμέρες κύματα Ἑλλήνων νεοπροσφύγων καὶ ἀστέγων, καθὼς θὰ τους εξώσουν ἀπὸ τα σπίτια καὶ τα χωράφια τους, κάπου θὰ προκύψει πάλι θέμα «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν». Καὶ ὅταν ἕνα γερμανικὸ fund ἤ ἕνας Γερμανὸς «ἐπενδυτὴς» θὰ θέλει νὰ ἐφαρμόσει την ἔξωση, τότε ὁπωσδήποτε κάποιοι ἀπ' αὐτοὺς τους ἕλληνες θὰ θυμηθοῦν το διαχρονικὸ αὐτὸ δόγμα της ἑλληνικῆς Ἱστορίας.

Ἀλλὰ το «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν» προϋποθέτει ὅτι στὴν ἡγεσία της κυβέρνησης βρίσκεται μία ἀκραιφνὴς ἑλληνικὴ δύναμη μὲ ἀνάλογα ψυχικὰ χαρίσματα. Καὶ κυρίως ἁγνοὶ Ἕλληνες ποῦ δὲν εἶναι δουλοπρεπεῖς ἀπέναντι στοὺς ξένους που μας ἐπιβουλεύονται. Μὲ τα ἀλλεπάλληλα ψέματὰ της, ἡ σημερινὴ κυβέρνηση δυστυχῶς ἔχει χάσει το ἠθικὸ πλεονέκτημα καὶ το ὅλο ἔργο της περιορίζεται στὴν ἀδιάκοπη ὑποτίμηση της νοημοσύνης του ἑλληνικοῦ λαοῦ...

Κατὰ το παρελθόν, ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ νέο βιβλίο σας, ἐξηγεῖτε πὼς το κατοχικὸ δάνειο ὑπερβαίνει σήμερα κατὰ τους ὑπολογισμοὺς σας το μισὸ τρισεκατομμύριο εὐρὼ. Ὡστόσο, μία ἀποτίμηση ποῦ ἔγινε πρὶν ἀπὸ περίπου ἕναν χρόνο ἀπὸ το Γενικὸ Λογιστήριο του Κράτους το περιορίζει σὲ περίπου 10 δισεκατομμύρια εὐρὼ. Πὼς το σχολιάζετε;

Ὄντως τα τελευταία χρόνια, που ἔγινε κάποιος θόρυβος περὶ κατοχικοῦ δανείου, συνεστήθη μία ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ ἐρευνήσει το θέμα καὶ στὴν πραγματικότητα δὲν ἔκανε τίποτε περισσότερο ἀπὸ μία ἄκρως ἐπιπόλαιη -καὶ ἐπικίνδυνη, θὰ ἔλεγα- ἔκθεση γιὰ το ἐπίμαχο θέμα. Το πιὸ σημαντικὸ εἶναι ποῦ ἀγνοήθηκε ὁ βασικὸς ὄρος της σύναψης του κατοχικοῦ δανείου, δηλαδὴ ἡ τιμαριθμικὴ ρήτρα. Προφανῶς τα μέλη αὐτῆς της ἐπιτροπῆς ἔριξαν μία ματιὰ σὲ ὁρισμένα ἔγγραφα, ἀπέφυγαν νὰ δοῦν τα «ψιλὰ» γράμματα σὲ ἄλλα καὶ ἀρκέστηκαν σὲ αὐθαίρετες καὶ ἀστήρικτες ἐκτιμήσεις, ὥστε νὰ μὴν ἐνοχληθεῖ ἡ γερμανικὴ πλευρά. Ἡ σύσταση μίας τέτοιας ἐπιτροπῆς θὰ εἶχε σοβαρότητα μόνον ἂν θὰ εἶχαν περιληφθεῖ ὡς μέλη ἔγκυροι νομικοί, οἰκονομολόγοι καὶ ἱστορικοὶ - καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Το πόρισμα αὐτὸ ἦταν θεῖο δῶρο γιὰ τους σημερινοὺς Γερμανοὺς ἐπικυριάρχους, σὲ σημεῖο που ἀναρωτιέμαι ἂν ἡ ἐπιτροπὴ θέλησε νὰ φανεῖ ἀρεστὴ σὲ αὐτοὺς καὶ μόνο!

Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε την οὐσία, ἂς ἀναλογισθεῖ κανεὶς ὅτι, ἐφόσον ὑπάρχει ὄρος τιμαριθμικῆς ρήτρας, που ὄχι μόνο τον ἀποδέχθηκαν τότε οἱ κατακτητὲς ἀλλὰ τον ἐπέβαλαν μάλιστα, ἀνατρέπονται ἄρδην ὅλοι οἱ παρατιθέμενοι ἀριθμοὶ λόγω του ἄκρατου υπερπληθωρισμοὺ ποῦ ὑπῆρχε ἐπὶ Κατοχῆς. Συνεπῶς, ὅταν γίνεται λόγος περὶ κεφαλαίου 100 σημερινῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ, ποῦ ἀντιστοιχεῖ στὸ γερμανικὸ χρέος ὡς πρὸς το κατοχικὸ δάνειο κατὰ τη λήξη του πολέμου, ὁπότε αὐτὸ κατέστη ληξιπρόθεσμο ὡς μὴ ἐξοφληθέν, ἡ ἀποτίμηση εἶναι ἀπολύτως ρεαλιστικὴ καὶ μὲ την ἐπιβάρυνση ἑνὸς χαμηλοῦ ἐπιτοκίου 2,5% ἕως σήμερα ὑπερβαίνει τα 500 δισ. εὐρὼ. Σημειωτέον ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ το πόρισμα του Γενικοῦ Λογιστηρίου, ὁ Γερμανὸς ἱστορικὸς καθηγητὴς Χάγκεν Φλάισερ, καλὸς γνώστης του θέματος, ὁμιλεῖ περὶ δεκαπλάσιου ὕψους ἀπ' ό,τι το πόρισμα, δηλαδὴ περὶ 100 σημερινῶν δισεκατομμυρίων, περιλαμβανομένων καὶ των τόκων. Δὲν συμφωνῶ μαζὶ του, θὰ μποροῦσα δὲ νὰ ὑποστηρίξω την ἄποψὴ μου μὲ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα ἐνώπιον μίας σοβαρῆς δημόσιας Ἀρχῆς καὶ δῆ ἐνώπιον της ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης.

Μέχρι τώρα ἡ ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ το θέμα αὐτό;

Δυστυχῶς ὄχι! Καὶ βεβαίως εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς πὼς καὶ δὲν ἀσχολήθηκε. Διότι δὲν πρόκειται μόνο γιὰ το ὕψος του κατοχικοῦ δανείου, που ἀσφαλῶς δὲν εἶναι ἁρμοδιότητα της Δικαιοσύνης νὰ το ἐξετάσει, ἂν καὶ τίθεται ζήτημα δολιότητας ὅσων κατὰ καιροὺς βγαίνουν καὶ εὐτελίζουν το πραγματικὸ ὕψος του. Ὑπάρχει καὶ το μέγα ζήτημα της ἀπόδοσης εὐθυνῶν σὲ ὅσους εἴτε ἐξ ἀμελείας εἴτε ἐκ δόλου δὲν ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τη διεκδίκηση του ἀπὸ το σύγχρονο γερμανικὸ κράτος.

Οἱ ἑκάστοτε πολιτικὲς ἡγεσίες ἀπὸ το 1995 ἕως σήμερα ὄφειλαν νὰ ἔχουν ἐνεργήσει δραστήρια καὶ ἀποτελεσματικά. Ἀντ' αὐτοῦ ἐπέδειξαν ἐγκληματικὴ ἀμέλεια, διότι θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν ὑποχρεώσει το γερμανικὸ κράτος νὰ ἐξοφλήσει το χρέος ποῦ προέρχεται ἀπὸ το κατοχικὸ δάνειο, ὁπότε ἡ χώρα δὲν θὰ εἶχε ὁδηγηθεῖ σὲ καταστροφικὴ χρεοκοπία καὶ ὁ λαὸς μας σὲ αὐτὴ την ἀνείπωτη δυστυχία ποῦ βιώνει. Το πιὸ ἐγκληματικὸ εἶναι ποῦ μὲ την ὑπογραφὴ των τριῶν ἕως τώρα Μνημονίων οἱ Γερμανοὶ ἐπανέκαμψαν ὡς κυρίαρχοι καὶ ὀρέγονται νὰ κάνουν την Ἑλλάδα ἀποικία τους, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχουν ἐξοφλήσει το κατοχικὸ δάνειο, ἂν μὴ τὶ ἄλλο.

Ἐπανειλημμένα ἔχω καλέσει δημοσίως την ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη νὰ  ἐπιληφθεῖ του θέματος αὐτοῦ, ὥστε μέσα ἀπὸ τη συγκεκριμενοποίηση της πολιτικῆς καὶ της ποινικῆς εὐθύνης νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἡ διεκδίκηση του κατοχικοῦ δανείου, ἡ τελικὴ εἴσπραξη του ὁποίου ἐκ μέρους της ὀφειλέτιδος Γερμανίας θὰ ἀποτελοῦσε την ἀπόδοση του δικαίου καὶ παράλληλα θὰ ἀνέτρεπε την παροῦσα οἰκονομικὴ κατάσταση που ζοῦμε. Ἐξακολουθῶ ὑπομονετικὰ νὰ περιμένω νὰ εὐαισθητοποιηθεῖ ἡ ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη, που παραμένει ὁ μόνος ὑγιὴς πυλῶνας στὸ κράτος μας.

Ὅταν λέτε ὅτι στα τελευταία εἴκοσι χρόνια υπάρχουν πολιτικὲς καὶ ποινικὲς ευθύνες για τὴν μὴ διεκδίκηση του κατοχικοῦ δανείου ἀπὸ τὴν Γερμανία, περιλαμβάνετε καὶ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση;

Εὐθῦνες κατὰ τῇ γνώμη μου ὑπάρχουν για ὅλους ὅσοι άσκησαν ἐξουσία ἀπὸ τὸ 1995 ἕως σήμερα. Ὄφειλαν νὰ γνωρίζουν καὶ ὄφειλαν νὰ ενεργήσουν. Ἀλλὰ εἰδικὰ ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ἔχει πρόσθετες εὐθύνες, διότι, ενόσῳ ἦταν αντιπολίτευση, ἐμφανιζόταν μὲ θριαμβικὲς μεγαλοστομίες ὡς ὑπέρμαχος τῆς διεκδίκησης. Ἕως καὶ τὸν Μανώλη Γλέζο ἐπιστράτευσε στὶς τελευταῖες εὐρωεκλογὲς ὡς δῆθεν γνώστη τοῦ θέματος για νὰ τὸ προωθήσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ἀλλὰ ακόμα καὶ σε μία ἀπὸ τις συναντήσεις του με τὴν κυρία Μέρκελ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὡς πρωθυπουργὸς πλέον ὑποτίθεται ὅτι έθεσε προφορικὰ τὸ θέμα του κατοχικοῦ δανείου, χωρὶς νὰ ὑπάρξει καμία εξέλιξη. Ἀναρωτιέμαι τελικὰ ἂν ὅλα αὐτὰ ἔχουν δόση ειλικρίνειας ἤ δὲν τείνουν συνειδητὰ στον εὐτελισμὸ του θέματος! Τὴν στιγμὴ μάλιστα που ἕνας τυχὸν ἐθελόδουλος πρωθυπουργὸς θὰ μποροῦσε νὰ τὸ κλείσει με μία ὑπογραφὴ του φαρδιὰ πλατιά...

ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα "δημοκρατία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: