Τετάρτη, Ιουνίου 01, 2016

Νά γιατί τα ἀρχαῖα φαίνονται... παρά φύσιν στόν Φίλη: «Τα ἀρχαῖα κάνουν τούς μαθητές πιό ἔξυπνους» - Οἱ ἀποδείξεις!


Ὅλοι τὸ ὑποπτεύονταν, ἀλλὰ τώρα πλέον εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς: Ἡ ἐκμάθηση ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὰ παιδιὰ τὰ ὠφελεῖ ποικιλοτρόπως. Κοντολογίς, τὰ κάνει ἐξυπνότερα, κοινωνικότερα, διευρύνει τοὺς ὁρίζοντὲς τούς, βελτιώνει τὴν ὀρθογραφικὴ ἱκανότητὰ τούς, τὴ μνήμη, τὴν ἀναγνώριση τοῦ προφορικοῦ λόγου! Ὁ ἄνθρωπος πίσω ἀπὸ τὴν τεκμηρίωση τῆς εὐμενοῦς ἐπίδρασης τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὰ παιδιὰ εἶναι ἡ Ἄννα Γραβάνη, πτυχιοῦχος Ψυχολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοὺ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἡ συντάκτρια τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας μὲ τίτλο «Ὑπάρχουν ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν γιὰ τὴ γλωσσικὴ - γνωστικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν (ομιλητών τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσας;».

Ἡ πρωτοποριακὴ μεταπτυχιακὴ ἐρευνά της ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὴ Σχολὴ Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Dundee (Σκωτία). Ὅπως μᾶς ἐξήγησε ἡ ἴδια, «ἡ ἐκμάθηση μίας γλώσσας συνδέεται μὲ πτυχὲς τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς γνωστικῆς
λειτουργίας τοῦ ἀτόμου. H Γνωστικὴ Ψυχολογία μελετᾶ πὼς ἕνα ἄτομο ἀποκτᾶ γνώση. Οἱ γνωστικὲς λειτουργίες, μέσω τῶν ὁποίων κατακτοῦμε τὴ γνώση, εἶναι ἡ ἀντίληψη, ἡ μνήμη, ἡ γλῶσσα, ἡ σκέψη, ἡ ἱκανότητα ἐπίλυσης προβλημάτων». Σκοπὸς τῆς ἐρευνᾶς τῆς ἦταν νὰ ἐξετάσει ἂν ἡ ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἔχει θετικὸ ἀντίκτυπο στὴ γνωστικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν. Στην ἔρευνα χρησιμοποίησε τὲστ ἀξιολόγησης γλωσσικῶν - γνωστικῶν λειτουργιῶν καὶ ἐκεῖ ἔγινε σύγκριση δύο ὁμάδων (παιδιὰ ποῦ παρακολουθοῦσαν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ παιδιὰ πού δὲν εἶχαν ἐπαφὴ μὲ τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ). Τα ἀποτελέσματα - συμπεράσματα τῆς ἔρευνας ἔδειξαν ὅτι «ὑπῆρξαν ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στοὺς ψυχογλωσσικοὺς τομεῖς: ὀρθογραφικὴ ἱκανότητα, ἀναγνώριση γραπτοῦ λόγου (ἀνάγνωση), ἀναγνώριση προφορικοῦ λόγου, ἀπόδοση ἐννοιῶν - ὁρισμὸς λέξεων, μνημονικὴ ἱκανότητα καὶ μορφολογικὴ καὶ σημασιολογικὴ ἐπεξεργασία σύνθετων λέξεων». Ἡ συζήτηση μαζὶ της εἶναι διαφωτιστική...


Ἡ συνέχεια ἐδῶ:


Δεν υπάρχουν σχόλια: