Δευτέρα, Ιουνίου 06, 2016

Ἡ ἐξωχώρια Ἀριστερά τοῦ φθόνου

25 Ἰανουαρίου 2015. Πανηγυρισμοὶ στὸ ἐκλογικὸ κέντρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν πλατεῖα Κλαυθμῶνος, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνακοινώθηκαν τὰ πρῶτα exit polls.

«Το πολιτικὸ κόστος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν θὰ εἶναι, σὲ σχέση μὲ τὸ κοινὸ του, ἀπὸ τὴ δυσαρέσκεια τῶν γονέων τῶν παιδιῶν τῶν ἰδιωτικῶν σχολείων. Ἑπομένως (ἡ κυβέρνηση) δὲν ἔχει καὶ κανένα λόγο νὰ τὸ πάρει πίσω»!

21/10/2015 Δημήτρης Σεβαστάκης, βουλευτὴς Σάμου μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀναλύοντας στὸ «Κοινωνία Ὥρα MEGA» γιὰτὶ οἱ ψηφοφόροι τοῦ κόμματὸς του δὲν θὰ θίγονταν ἀπὸ τὴν αὔξηση τοῦ ΦΠΑ στὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα - ἄρα τὸ μέτρο δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνακληθεῖ μία καὶ ἀφοροῦσε τούς... ἄλλους.

Οἱ βασικοὶ πυλῶνες παράτασης τοῦ βίου τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. εἶναι τρεῖς: Πρῶτος καὶ βασικὸς εἶναι ἡ καλλιέργεια φρούδων ἐλπίδων καὶ ἡ δικαιολόγηση τῶν ἀπανωτῶν διαψεύσεὼν τοὺς μὲ τὴν ἐφεύρεση πανίσχυρων ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν, οἱ ὁποῖοι κατορθώνουν τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ μὲ ἀνομολόγητα μέσα νὰ κάμψουν τὴν «ἀτσάλινη» θέληση καὶ βούληση τῶν «ἐπαναστατῶν» τῆς Ἀριστερᾶς νὰ ἀντισταθοῦν μέχρι τέλους. Ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία προβαίνουν στὴν κυβίστηση οἱ εμπροσθοφύλακες τοῦ ἠχηροῦ «ΟΧΙ» (ποὺ μεταμορφώθηκε σὲ περίτρανο «ΝΑΙ») γιὰ νὰ ὑπερπηδήσουν μὲ φορὰ πρὸς τὰ πίσω τὶς διακηρυχθεῖσες ἀπὸ ἐκείνους «κόκκινες γραμμὲς» φανερώνει ὅτι οὐδέποτε πίστεψαν σὲ αὐτές, καὶ καταδεικνύει τὸν
καλπάζοντα πολιτικό ἀμοραλισμὸ τούς.

Δεύτερη πηγὴ ισχύος τῆς κυβέρνησης τῆς Ἀριστερᾶς εἶναι ἡ καλλιέργεια διχασμοῦ καὶ ἡ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια κάθετης διαίρεσης τῆς κοινωνίας. Τα μαρξικὰ προπαγανδιστικὰ ἐργαλεῖα ποῦ διαθέτει ὁ μηχανισμὸς διάλυσης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ τοὺς κυβερνητικοὺς σχεδιασμοὺς εἶναι πολλὰ καὶ ἡ περίοδος τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ὅπου οἱ διαθέσιμοι πόροι ἐπιβίωσης τῆς κοινωνίας ἔχουν μειωθεῖ δραματικά, εὐνοεῖ τὴν πρόκληση αἰσθημάτων φθόνου καὶ μνησικακίας. Οἱ διακηρύξεις τοῦ κ. Κυρίτση γιὰ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση ὅσων ψήφισαν «Ναὶ» στὸ δημοψήφισμα τοῦ 2015 οὔτε τυχαῖες εἶναι οὔτε μία παρόρμηση τῆς στιγμῆς. Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. γιὰ ποικίλους λόγους -ψυχολογικοὺς καὶ πρακτικοὺς- ποντάρει στὸ αἴσθημα τοῦ κοινωνικοῦ, προσωπικοῦ καὶ πολιτικοῦ ρεβανσισμοῦ. Ἐξ ὁρισμοῦ, ἡ προσήλωση σὲ ἀριστερὲς κι ἀριστερίστικες ἰδεοληψίες καὶ ἡ προσδοκία γιὰ καλὲς ἐπιδόσεις στὴν ταξικὴ πάλη δὲν συμβαδίζουν μὲ καταστάσεις εὐημερίας καὶ κοινωνικῆς εἰρήνης.

Ἀσφαλῶς, ἡ κλιμάκωση τοῦ αρνητισμοῦ εἶναι μία ἀσχολία ποῦ ἔχει ἀνατεθεῖ σὲ ὅλα τὰ σημαίνοντα κυβερνητικὰ στελέχη καὶ τὸ εὖρος τῶν βολῶν τοῦ φθόνου δὲν περιορίζεται στὶς οἰκονομικὲς ἐπιδόσεις ἀλλὰ καὶ στὶς πνευματικὲς: «Ἡ ἀριστεῖα εἶναι ρετσινιὰ» σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ Μπαλτᾶ, «ἡ καριέρα εἶναι χολέρα» γιὰ τὸν πρωθυπουργικὸ σύμβουλο Καρανίκα καὶ εἶναι «παρὰ φύσιν αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα, τρεῖς ὧρες Ἀρχαία καὶ δύο Νέα Ἑλληνικὰ στην Α' Γυμνασίου» για τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Νῖκο Φίλη, ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ τὴν Ἄγκυρα, διαφωνεῖ ὅτι συνετελέσθη γενοκτονία εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἡ ἐπίθεση στὶς «ὑψηλότερες» τάξεις τῆς οἰκονομίας συνδυάζεται μὲ τὴν περιφρόνηση πρὸς τὶς πνευματικὲς ἐπιδόσεις καὶ τὴν προσπάθεια ἀποτροπῆς δημιουργίας ἀνιόντων στοιχείων στὴν κοινωνία καὶ στὸν πολιτισμό. Ὅλα καὶ ὅλοι πρέπει νὰ συντονίζονται μὲ τοὺς χαμηλότερους δυνατοὺς δεῖκτες γιὰ νὰ ἐπικρατοῦν στὶς ἀγέλες τῶν τυφλῶν ἀποκτηνωμένων οἱ μονόφθαλμοι Κύκλωπες τοῦ μηδενισμοῦ.

Οἱ «κολασμένοι»

Οἱ σχεδιαστὲς τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς πιστεύουν ἀκράδαντα στὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν μαζῶν τῶν «κολασμένων» καὶ θεωροῦν ὅτι μποροῦν νὰ τοὺς προσφέρουν εὔκολες καὶ ἀνέξοδες νῖκες ἐνάντια στοὺς ὅποιους ἱκανοὺς καὶ ἀριστεύοντες - ἀρκεῖ οἱ δεύτεροι νὰ συνεχίσουν νὰ μὴν ἔχουν ἐπαρκῆ ἡγεσία. Κι αὐτὸ ἀληθεύει. Ἕνας μηχανισμὸς ποὺ παράγει καὶ ἀναπαράγει ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ φτώχεια δὲν μπορεῖ νὰ ἡττηθεῖ ἀπὸ μία ἀκέφαλη ὁμάδα ἱκανῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν ἐμπνευσμένη ἡγεσία.

Στην τρίτη θέση τοῦ βάθρου θρονιάζεται ἕνα φάντασμα. Κάτι ποὺ οὐδέποτε ὑπῆρξε ταλαιπωρεῖ ἐπὶ δεκαετίες μία χώρα μὲ λαμπρὴ Ἱστορία καὶ ἀνεκτίμητα πολιτισμικὰ ἀποθέματα: ἡ «ἠθικὴ ὑπεροχὴ» τῆς Ἀριστερᾶς. Ἡ παράταξη ποὺ διακήρυξε τὸ δικαίωμα τῶν σλαβόφωνων τῆς Μακεδονίας νὰ κόψουν κομμάτι ἀπὸ τὴν πατρίδα μας διακηρύσσει ὅτι πάντοτε καλύπτεται ἀπὸ τὴν τήβεννο της Δικαιοσύνης, καὶ οἱ πολλοὶ συναινοῦν. Αὐτὸ συνέβη ἐπειδὴ συναίνεσαν καὶ οἱ περισσότερες ἡγεσίες τῆς Δεξιᾶς. Ἡ ἐπικράτηση τοῦ ΚΚΕ καὶ ὅλων τῶν προδρομικῶν μορφῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸν στίβο τῆς διαμόρφωσης πεποιθήσεων, στὴν ἀγορὰ τοῦ πολιτισμοῦ, στὸ Δημόσιο, σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς ἐκπαίδευσης καὶ στὰ ΜΜΕ ἦταν μία εὐγενικὴ χορηγία τῆς ἐνοχικῆς Δεξιᾶς.
Ὑπὸ μίαν ἔννοια συνιστᾶ τύχη ἀγαθὴ ἡ κυβερνητικὴ θητεία προσώπων ποὺ νομοθετοῦν... ἀθωωτικὰ γιὰ τοὺς πολιτικοὺς μὲ εξωχώριες εταιρεῖες. Ἡ offshore Ἀριστερὰ εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ διαπιστώσουν πόσο πολὺ κοστίζουν τὰ φαντάσματα ποὺ χόρτασαν αἷμα τὴν περίοδο 1944-1949 καὶ τώρα διψοῦν γιὰ χρῆμα καὶ ἐξουσία. Το μάθημα κοστίζει πολὺ ἀλλὰ θὰ χρησιμεύσει σὲ ὅλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: