Πέμπτη, Φεβρουαρίου 25, 2021

Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος

  

Οἱ ἡμίθεοι ἥρωες τοῦ ’21 εἶναι οἱ δάσκαλοὶ μας. Δείχνουν πὼς οἱ δοῦλοι μποροῦν νὰ γίνουν ἐλεύθεροι.

Συμπληρώθηκαν 200 χρόνια ἀπὸ τὴν δημοσιοποίηση τοῦ θρυλικοῦ κειμένου τοῦ Ἀλέξανδρου Υψηλάντη μὲ τίτλο «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος». Στις 24 Φεβρουαρίου 1821 κυκλοφόρησε, ἀπὸ τὸ Ἰάσιο τῆς Μολδοβλαχίας, ἡ ἐπαναστατικὴ προκήρυξη τοῦ πρίγκηπα Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη ποὺ καλοῦσε τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦν γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ὁ τίτλος τῆς προκήρυξης εἶναι ὁ ὁδηγὸς ζωῆς, γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ σέβονται τὸ θεῖο χάρισμα τοῦ εἴδους μας νὰ σκέπτεται καὶ νὰ τείνει τὸ βλέμμα τοῦ πρὸς τὸν οὐρανό, ἀναζητώντας τὸ νόημα τοῦ βίου: «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος».

Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι πλούσιος γιὰ νὰ ἐφοδιαστεῖς μὲ τὸν πνευματικὸ θησαυρὸ ποὺ περικλείουν ἐντὸς τοὺς αὐτὲς οἱ πέντε λέξεις. Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι χειροδύναμος γιὰ νὰ παλέψεις ἐναντίον τῶν τρίτων ποὺ θέλουν νὰ σὲ ὑποδουλώσουν ἀλλὰ καὶ τοῦ πτωτικοῦ, φοβικοὺ ἀνθρωπάκου, ποὺ κρύβουμε

ὅλοι ἐντὸς μας καὶ σοῦ ζητάει νὰ ὑποτάσσεσαι γιὰ λίγη ἡσυχία ἀκόμη. Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι λόγιος γιὰ νὰ καταλάβεις τὸ μήνυμα τοῦ τίτλου τῆς προκήρυξης τοῦ Υψηλάντη. Το μόνο ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι νὰ ἔχεις ξεκαθαρίσει ἐντὸς σου τὸ ζήτημα τῶν ὁρισμῶν: νὰ ὁρίσεις ποιὰ εἶναι ἡ πίστη σου καὶ ποιὰ ἡ πατρίδα σου. Μόλις ξεδιαλυθοῦν τὰ τοξικὰ νέφη ἀπὸ τὸ νοητικὸ τοπίο, οἱ ὁρισμοὶ γίνονται εὔκολα, γρήγορα καὶ εἶναι τελεσίδικοι. Κι ἐκεῖ ξεκινᾶ αὐτὸ ποὺ ἀξίζει στ’ ἀλήθεια στὸν ἀνθρώπινο βίο καὶ εἶναι ἡ μόνη ἀποσκευὴ ποὺ θὰ πάρουμε μαζὶ μᾶς στὸ ανεπίστροφο ταξίδι, ποὺ χρεωθήκαμε ὅλοι νὰ κάνουμε, ἅμα τῇ ἐλεύσει μας στὸν κόσμο. 

Δὲν ὑπάρχει κάτι ὑψηλότερο καὶ ὡραιότερο ἀπὸ τὸ νὰ γνωρίζεις ὅτι ἔχεις πολεμήσει, ἔχεις ἀγωνιστεῖ γιὰ τὶς ἀξίες σου, γιὰ τὰ μὴ μεταβιβάσιμα ἀγαθὰ τῆς ψυχῆς σου. Ἡ γνώση ὅτι ἔχεις πράξει τὸ καθῆκον σου εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀνταμοιβὴ τοῦ ἐνσυνείδητου βίου. Γι’ αὐτὸ εἶναι τόσο δύσκολο τὸ ἐγχείρημα, τόσο ἀπόκρημνο, κακοτράχαλο καὶ στενὸ τὸ μονοπάτι καὶ τόσο ἀκριβὸ τὸ ναῦλο τοῦ ταξιδιοῦ. 

Πολέμησαν τὰ παλικάρια μας γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὸ νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς. Κι ἂν δὲν ἔχουμε τὰ κότσια νὰ τὰ βροῦμε. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: